Редакция на 1 мая 2015, постановы про субсидии в Украине..

Такая редакция будет на 1 мая 2015 года в соответствии с N 106  від 28.02.2015,
все пункты которые отсутствуют - они исключены.

ПОЛОЖЕННЯ 
        про  порядок  призначення  та  надання  населенню субсидій  для  відшкодування   витрат  на   оплату житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

      1. Це Положення визначає умови призначення та порядок надання
громадянам   щомісячної   адресної   безготівкової   субсидії  для
відшкодування  витрат  на  оплату  користування  житлом  або  його
утримання  та комунальних послуг (водо-,  тепло-,  газопостачання,
водовідведення,  електроенергія,  вивезення побутового  сміття  та
рідких  нечистот),  а  також  один раз на рік субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива.

     Субсидія є безповоротною і її отримання  не  пов'язане  і  не
тягне за собою зміни форми власності житла.

     2. Право  на  отримання  адресної  безготівкової субсидії для
відшкодування   витрат   на   оплату  житлово-комунальних  послуг,
а  також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива (далі - субсидія) поширюється
на  громадян,  які  проживають  у  житлових приміщеннях (будинках)
державного  та  громадського  житлового  фонду,  в  тому  числі  у
гуртожитках, - на оплату користування житлом; приватного житлового
фонду  та  фонду  житлово-будівельних (житлових) кооперативів - на
оплату   утримання  житла;  житлового  фонду  незалежно  від  форм
власності  -  на  оплату комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

     Субсидія  на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива   призначається   у   разі,   коли  житлове  приміщення  не
забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.


     Якщо для     опалення    житлового    приміщення    одночасно
використовується   тверде   та   рідке  пічне  побутове  паливо  і
природний   газ  або  природний  газ  і  електроенергія,  субсидія
надається  тільки  на  один вид палива.

     Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів
від  централізованого  теплопостачання  та  населення для обігріву
приміщень використовуює побутові електроприлади, то для розрахунку
субсидій  в  опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи
користування   електропостачанням  для  індивідуального  опалення.

     Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження
матеріально-побутових   умов   сім’ї   та  акта  обстеження  стану
зовнішніх  і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність
вимогам  нормативно-правових  актів, проведених організаціями, які
здійснюють обслуговування таких мереж.

     3.   Призначення   субсидій   та   контроль  за  їх  цільовим
використанням  здійснюється  структурними  підрозділами  з  питань
соціального  захисту населення районних, районних у містах Києві і
Севастополі   держадміністрацій,   виконавчих   органів   міських,
районних  у  містах  (у  разі їх створення) рад (далі - структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення).

     У   сільській   місцевості   приймання   заяв  з  необхідними
документами  для  призначення  субсидій та передачу їх відповідним
структурним  підрозділам  з  питань  соціального захисту населення
здійснюють   уповноважені   особи,  які  визначаються  виконавчими
органами сільських і селищних рад.

     4.  Субсидії  призначаються за наявності різниці між розміром
плати  за  житлово-комунальні  послуги,  скраплений газ, тверде та
рідке  пічне  побутове  паливо  у  межах соціальної норми житла та
соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами
з  урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і
обсягом  визначеного  Кабінетом  Міністрів  України  обов’язкового
відсотка  платежу.

     Соціальні  норми  житла  та  соціальні нормативи користування
житлово-комунальними  послугами встановлюються Кабінетом Міністрів
України.

     В  окремих  випадках  за  рахунок  коштів,  передбачених  для
надання  субсидій,  виходячи з конкретних обставин субсидії можуть
призначатися   структурними   підрозділами  з  питань  соціального
захисту  населення  непрацездатним особам, які проживають самі, на
понаднормову  площу житла за рішеннями районних, районних у містах
Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних  у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними
утворюються.  Рішення  про  призначення (непризначення) субсидій у
таких   випадках   приймається   на   підставі   акта   обстеження
матеріально-побутових  умов  сім'ї  і  переглядається у разі зміни
складу  осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування
таких  осіб  або  виникнення в них інших джерел доходів. Положення
про  комісії  затверджують  органи,  які  їх  утворили.

     Норми забезпечення  населення  скрапленим  газом,  твердим та
рідким  пічним  побутовим  паливом,  згідно  з якими призначаються
субсидії, визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними,  Київською  та  Севастопольською  міськими   державними
адміністраціями.


     5. Субсидія не призначається, якщо:

     5)   будь-хто   із   зареєстрованих  у  житловому  приміщенні
(будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується
плата  за  житлово-комунальні  послуги,  протягом 12 місяців перед
зверненням  за  призначенням  субсидії  (призначенням субсидії без
звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),
автомобіля,    транспортного   засобу   (механізму),   будівельних
матеріалів,  інших  товарів  довгострокового  вжитку  або  оплатив
послуги  з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля,
транспортного   засобу  (механізму),  телефонного  (в  тому  числі
мобільного)  зв'язку,  крім  житлово-комунальних  послуг  у  межах
соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування
житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, пов'язаних із
забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  дату  купівлі
(оплати) перевищує 50 тис. гривень;

     6)  під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства  державним  соціальним  інспектором з'ясовано, що
будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)
осіб  (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за
житлово-комунальні  послуги,  має додаткові джерела для існування,
не  зазначені  у  декларації  про  доходи  та  майно  (здає у найм
(оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без
оформлення  трудових  відносин  у  встановленому  порядку; отримує
дохід  від  утримання  худоби,  птиці,  інших  тварин,  дохід  від
народних  промислів,  використання  наявної  сільськогосподарської
техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).


     5-1.   Виходячи   з  конкретних  обставин,  що  склалися,  на
підставі  рішень  районних,  районних у містах Києві і Севастополі
державних  адміністрацій,  виконавчих  органів міських, районних у
містах  (у  разі  їх  створення)  рад  або  утворених ними комісій
структурні  підрозділи  з  питань  соціального  захисту  населення
можуть  призначати  субсидії,  як  виняток, у разі наявності умов,
зазначених  у  пункті  5  цього Положення. Рішення про призначення
(непризначення)  субсидії в таких випадках приймається на підставі
акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Форма
акта   обстеження   матеріально-побутових   умов  домогосподарства
затверджується  Мінсоцполітики.

     Положення  про  комісії,  зазначені  в  абзаці  першому цього
пункту,   затверджують  органи,  які  їх  утворили.


     6.  Субсидія  призначається одному з членів домогосподарства,
на  якого  відкрито  особовий  рахунок  за  місцем реєстрації, або
особі,  яка  не  зареєстрована,  але фактично проживає у житловому
приміщенні  (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і
на  яку  відкрито  особові  рахунки  із сплати житлово-комунальних
послуг  (далі  -  орендар).  В окремих випадках на підставі рішень
районних,  районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій
та  виконавчих  органів  міських і районних рад або утворених ними
комісій    та    актів   обстеження   матеріально-побутових   умов
домогосподарства   субсидія   може   призначатися   іншій   особі,
зареєстрованій   у   житловому   приміщенні   (будинку),  а  також
індивідуальним   забудовникам,   будинки   яких   не   прийняті  в
експлуатацію,    але    які    сплачують    вартість   одержуваних
житлово-комунальних  послуг.

     У разі  смерті  особи,  зазначеної  в  абзаці  першому  цього
пункту, на  яку  відкрито  особовий  рахунок,  надання субсидії не
припиняється за  умови,  що  у  житловому   приміщенні   (будинку)
зареєстровані    інші   особи,   яким   нараховується   плата   за
житлово-комунальні послуги.

     У  разі  коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані
неповнолітні   діти,   які   залишились   без  батьківської  опіки
(піклування),    субсидія    призначається   за   заявою   опікуна
(піклувальника)  і  розраховується  виходячи  з  розміру  пенсії у
зв'язку  з  втратою  годувальника  та інших соціальних виплат, які
отримує  опікун (піклувальник) на підопічних дітей.

     Субсидія не  призначається,  якщо  неповнолітні  діти,  маючи
батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.


     7.    Субсидія    розраховується    виходячи    з   кількості
зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку) осіб (осіб, які
фактично     проживають),     яким    нараховується    плата    за
житлово-комунальні  послуги,  у  тому  числі  осіб,  призваних  на
строкову  військову  службу.

     Кількість   зазначених   осіб   та   їх   соціальний   статус
визначається  на  початок  місяця,  в  якому надійшло звернення за
призначенням субсидії, а у разі повторного призначення субсидії на
наступний  період  -  на  початок  місяця,  з  якого призначається
субсидія.

     У  разі  коли  обсяг  споживання  води,  газу, електроенергії
вимірюється     індивідуальними    засобами    обліку,    субсидія
розраховується  виходячи  з  кількості  зареєстрованих у житловому
приміщенні  (будинку)  осіб,  які  фактично в ньому проживають, на
підставі  рішень  районних,  районних у містах Києві і Севастополі
держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах
(у  разі  їх  створення)  рад  або утворених ними комісій та актів
обстеження  матеріально-побутових  умов  сім'ї.  Під час прийняття
рішень  у  таких  випадках  враховується  наявність документів, що
підтверджують  тимчасову  відсутність осіб з числа зареєстрованих,
зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій
адміністративно-територіальній   одиниці   у  зв'язку  з  роботою,
лікуванням,  навчанням,  довготривалим  відрядженням,  відбуванням
покарання,  довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому
житловому приміщенні (будинку).

     8.  Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється
виходячи  з  отриманих  особами  доходів  без урахування податку з
доходів  фізичних  осіб, інформацію про які зазначено у декларації
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової
субсидії,  а  для  призначення  субсидії  на  наступний  період  -
доходів,   відомості  про  які  надаються  ДФС,  Пенсійним  фондом
України,   фондами  соціального  страхування,  вищими  навчальними
закладами  у  порядку,  визначеному  пунктом 13 цього Положення, а
також  розмірів  державної  соціальної  допомоги,  що виплачуються
структурними  підрозділами  з питань соціального захисту населення
(крім   частини  допомоги  при  народженні  дитини,  виплата  якої
здійснюється  одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини,
виплата якої здійснюється одноразово).


     12.    Субсидія    для   відшкодування   витрат   на   оплату
житлово-комунальних     послуг     призначається     на     основі
середньомісячного  сукупного  доходу  осіб,  зазначених у пункті 7
цього  Положення,  а  для  придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого  пічного побутового палива - на основі річного доходу осіб
за попередній календарний рік.

     Якщо    субсидія   для   відшкодування   витрат   на   оплату
житлово-комунальних   послуг  призначається  у  I  кварталі  року,
середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали
попереднього  року,  в  інших випадках - за попередній календарний
рік.

     За  бажанням  громадян  субсидія  для відшкодування витрат на
оплату   житлово-комунальних   послуг   призначається   на  основі
середньомісячного   (за   шість   місяців,   що  передують  місяцю
звернення)  сукупного  доходу  осіб,  зазначених  у пункті 7 цього
Положення,   після  подання  довідок  про  доходи  таких  осіб  за
зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.

     Для  обчислення  доходу непрацюючих громадян, яким призначено
пенсію  вперше  або  якщо  вони  залишили роботу в період, за який
враховуються  доходи,  і  не  мають  інших доходів, крім пенсії та
доходів  від  особистого  селянського  господарства,  в  сукупному
доході  на  розсуд  пенсіонера  враховується  дохід  за зазначений
період або розмір призначеної щомісячної пенсії.

     Для  працездатних  осіб  (крім осіб, які навчаються за денною
формою  навчання  у  загальноосвітніх,  вищих навчальних закладах;
осіб,  призваних  на  строкову військову службу), середньомісячний
дохід  яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід,
менший  від  прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб  на  такий  період,  у  розрахунок  субсидії за кожний місяць
зазначеного   періоду   включається   місячний   дохід   на  рівні
прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  працездатних  осіб  у
відповідному періоді.

     Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні
виплати   (допомоги   при   народженні  (усиновленні)  дитини,  до
досягнення  дитиною  трирічного  віку,  по  догляду за інвалідом I
групи    або    особою,    яка   досягла   80-річного   віку,   за
дитиною-інвалідом  віком  до  18  років,  інвалідом  I чи II групи
внаслідок  психічного  розладу,  допомоги  по  безробіттю, а також
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають
право  на  отримання  субсидії,  у  тому  числі на підставі рішень
комісій,  під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих
у  житловому приміщенні (будинку) (осіб, які фактично проживають),
враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.


     13.   Для   призначення   субсидії  громадянин,  особа  якого
посвідчується  паспортом  або іншим документом, подає структурному
підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем
реєстрації (орендарі - за місцем проживання):

     заяву  про призначення житлової субсидії та декларацію   про
доходи і витрати  осіб,  які звернулися  за  призначенням  житлової
субсидії, за встановленими формами;

     довідки  про доходи - у випадках, передбачених абзацом третім
пункту 12 цього Положення;

     договір найму (оренди) житла (за наявності).

     Зазначені  заява  та  декларація можуть бути надіслані поштою
структурному  підрозділу з питань соціального захисту населення за
місцем реєстрації заявника (орендарі - за місцем проживання).

     Забороняється   вимагати   від   громадян  документи,  що  не
передбачені цим Положенням.

     Громадянин  несе  відповідальність  за  подані  відомості про
доходи,  майно,  що  вплинули  або  могли вплинути на встановлення
права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

     Для  нарахування  субсидій на запит структурних підрозділів з
питань  соціального  захисту  населення  у п'ятиденний строк з дня
його отримання подаються відомості про:

     склад   зареєстрованих   у   житлових   приміщеннях   осіб  -
житлово-експлуатаційними  організаціями  або  іншими  органами, що
визначені   місцевими   органами   виконавчої  влади  та  органами
місцевого   самоврядування;  у  сільській  місцевості  -  сільські
(селищні) ради;

     забезпеченість   громадян  житловою  площею  та  комунальними
послугами  за  формами,  затвердженими  Радою міністрів Автономної
Республіки  Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
держадміністраціями,  в  яких зазначається вартість послуг у межах
соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування
комунальними  послугами в опалювальний і неопалювальний періоди, -
житлово-експлуатаційними    організаціями,    житлово-будівельними
(житловими)      кооперативами,     об'єднаннями     співвласників
багатоквартирного    будинку    та   організаціями,   що   надають
житлово-комунальні послуги;

     доходи  осіб  з  Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків   -   ДФС  у  порядку,  встановленому  Мінсоцполітики  та
Мінфіном;

     суми пенсійних виплат осіб, пенсії яким призначені відповідно
до  Закону  України  "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців
строкової  служби та членів їх сімей), а також осіб, які отримують
пенсії не за місцем реєстрації - Пенсійним фондом України.

     Інформація  про суми пенсійних виплат осіб (крім осіб, пенсії
яким   призначені  відповідно  до  Закону  України  "Про  пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб")  одержується структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення за результатами обміну електронними базами даних
відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11
квітня  2002  р.  №  497  "Про  забезпечення  виконання  функцій з
призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду".

     Для  нарахування  субсидії можуть використовуватися відомості
про  доходи  та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних
на  електронних  носіях інформації, одержаних від служб зайнятості
населення,           житлово-експлуатаційних          організацій,
житлово-будівельних     (житлових)     кооперативів,     об'єднань
співвласників  багатоквартирного  будинку, організацій, що надають
житлово-комунальні  послуги  та  здійснюють  нарахування  плати за
житлово-комунальні   послуги   за   договорами   з  підприємствами
(інформаційно-обчислювальні  центри,  розрахункові  центри, центри
нарахування плати за житлово-комунальні послуги тощо).

     Структурні  підрозділи з питань соціального захисту населення
мають  право  робити запити та безоплатно отримувати у строк до 15
календарних   днів   від  ДФС,  Державтоінспекції,  інших  органів
виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування, суб'єктів
господарювання,  які  здійснюють  технічну інвентаризацію об'єктів
нерухомого  майна,  вищих  навчальних закладів, фондів соціального
страхування  інформацію,  необхідну  для  призначення  субсидій та
проведення  перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які
звертаються за призначенням субсидій.

     У  разі  подання  документів,  передбачених  цим  пунктом,  у
неповному  обсязі  субсидія  призначається  за  умови  надходження
протягом місяця з дня подання (відправлення) заяви усіх необхідних
документів.

     Рішення  про призначення (непризначення) субсидії приймається
протягом  десяти днів після подання заяви та отримання відомостей,
визначених абзацами восьмим - дванадцятим цього пункту.


     14. Субсидія    для    відшкодування    витрат    на   оплату
житлово-комунальних  послуг  призначається  на 12 місяців з місяця
звернення  за  її призначенням. Субсидія для придбання скрапленого
газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива призначається
один  раз  на  календарний  рік  за особистим зверненням громадян.


     Субсидія  для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного  побутового  палива  та  відшкодування  витрат  на  оплату
житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому
субсидія на оплату  житлово-комунальних  послуг  розраховується  з
місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

     У  разі звернення із заявою про призначення субсидії протягом
двох  місяців  з початку опалювального періоду (з дати зміни цін і
тарифів   на   житлово-комунальні  послуги)  як  виняток  субсидія
призначається  з  початку опалювального періоду (з місяця, в якому
відбулися  такі  зміни).

     Після   закінчення   строку   отримання  субсидії  структурні
підрозділи  з  питань  соціального  захисту  населення  здійснюють
розрахунок  субсидії  на наступний період (12 місяців, календарний
рік)  для  домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому
відповідному  періоді.  Для  цього  структурні підрозділи з питань
соціального  захисту  населення  збирають  необхідну  інформацію у
порядку,   передбаченому   пунктом  13  Положення,  без  звернення
громадянина  і  протягом  десяти  днів  після отримання зазначеної
інформації  приймають  рішення  щодо  призначення  (непризначення)
субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які
зверталися.

     У   разі  коли  оплата  послуг  з  централізованого  опалення
проводиться   лише  в  опалювальний  період  або  за  двоставковим
тарифом,   або   для   індивідуального  опалення  використовується
природний  газ  (електроенергія),  розмір  субсидії розраховується
окремо  на  опалювальний  і неопалювальний періоди.

     Громадянин,  якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом
місяця  поінформувати  структурні  підрозділи з питань соціального
захисту  населення  про  зміни у складі зареєстрованих у житловому
приміщенні  (будинку)  осіб  (орендарі  -  про  осіб, які фактично
проживають),  їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних
житлово-комунальних    послуг,   умов   їх   надання,   виконавців
житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг,
передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Положення, шляхом подання
відповідних  документів.

     Перерахунок   субсидії   у  межах  установленого  терміну  її
призначення  без  звернень  громадян  провадиться  у разі:

     зміни цін і тарифів на послуги,  на  оплату  яких  призначено
субсидію;

     встановлення Кабінетом   Міністрів   України  нового  розміру
витрат громадян на оплату  житлово-комунальних  послуг,  придбання
скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива;

     внесення змін  до  законодавства  в  частині  надання окремим
категоріям  громадян пільг на оплату  житлово-комунальних  послуг;


     коли  початок (закінчення) опалювального періоду встановлений
не  з  першого  числа (не до останнього числа) місяця - виходячи з
вартості    послуг   з   централізованого   опалення,   газо-   та
електропостачання   для  індивідуального  опалення  з  урахуванням
кількості  днів  опалювального періоду;

     отримання  від ДФС за запитом уточненої інформації про доходи
осіб,  зазначених  у  пункті  7  цього  Положення  (крім  субсидії
готівкою  на  придбання  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого
пічного  побутового  палива).


     Порядок проведення    перерахунків    призначених    субсидій
визначається   Радою   міністрів   Автономної   Республіки   Крим,
обласними,   Київською  та  Севастопольською  міськими  державними
адміністраціями або за їх згодою  районними,  районними  у  містах
Києві  і  Севастополі  державними  адміністраціями  та виконавчими
органами міських і районних рад.

     У разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні
послуги,  скраплений  газ,  тверде  та рідке пічне побутове паливо
субсидії  призначаються  протягом  трьох місяців з часу підвищення
розміру платежів.

     Якщо   громадяни,   зареєстровані   у   житловому  приміщенні
(будинку),  з  незалежних  від  них  причин (відрядження, хвороба,
смерть  близької  людини  тощо),  що  підтверджується відповідними
документами,   не  змогли  своєчасно  звернутися  за  призначенням
субсидій,  в  окремих  випадках субсидії можуть призначатися з дня
виникнення  права, але не більше ніж за три місяці до звернення за
призначенням  субсидії.

     Розмір  субсидії  для  відшкодування  плати  за  користування
житлом/утримання  житла,  централізоване та індивідуальне опалення
(теплопостачання)  розраховується  виходячи  з  фактичного розміру
загальної,    опалюваної   площі,   якою   користуються   мешканці
домогосподарства,  але  не  більше  встановленої  соціальної норми
житла  (крім  випадків  призначення субсидії на понаднормову площу
житла  відповідно  до  пункту  4  цього  Положення).  Субсидія для
відшкодування  оплати  вартості житлово-комунальних послуг (водо-,
тепло-,  газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення
побутового  сміття  та  рідких  нечистот)  призначається у розмірі
соціальних        нормативів       користування       відповідними
житлово-комунальними  послугами.

     Якщо  норми  споживання  комунальних  послуг,  що затверджені
органами   місцевого  самоврядування,  є  меншими,  ніж  соціальні
нормативи  користування  комунальними  послугами,  для  розрахунку
субсидій  застосовуються:

     соціальні  нормативи  користування комунальними послугами (за
наявності  засобів  обліку);

     норми     споживання,    затверджені    органами    місцевого
самоврядування   (за  відсутності  засобів  обліку).

     15.   Громадянам,   які  проживають  у  житлових  приміщеннях
(будинках) державного і громадського житлового фонду, в тому числі
у   гуртожитках   та   будинках   житлово-будівельних   (житлових)
кооперативів,  субсидія  для  відшкодування   витрат   на   оплату
житлово-комунальних  послуг  надається шляхом перерахування коштів
на  рахунок  власників  житла  (уповноважених  ними  органів)   та
підприємств,   що  надають  комунальні  послуги,  а  субсидія  для
відшкодування витрат на придбання скрапленого  газу,  твердого  та
рідкого   пічного   побутового   палива   за   бажанням   громадян
виплачується відділеннями поштового зв'язку чи перераховується  на
їх  рахунок  в  банківській  установі.

     Громадянам, які проживають у приватних будинках, квартирах чи
кімнатах,   субсидія   для   відшкодування   витрат   на    оплату
житлово-комунальних  послуг  надається шляхом перерахування коштів
на рахунок підприємств,  що надають комунальні послуги, а субсидія
для  відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,  твердого
та  рідкого  пічного  побутового  палива  за   бажанням   громадян
виплачується  відділеннями поштового зв'язку чи перераховується на
їх  рахунок  в  банківській  установі.

     Громадяни, яким  призначено субсидію для відшкодування витрат
на  оплату  житлово-комунальних  послуг,   зобов'язані   щомісячно
сплачувати  свою  обов'язкову  частку витрат на оплату цих послуг.
У  разі  коли  вартість  фактично  використаної  послуги менша ніж
обов'язкова  частка  витрат  на  оплату  цієї  послуги,  громадяни
сплачують  її  фактичну  вартість. Сума субсидії, яку структурними
підрозділами   з   питань   соціального   захисту  населення  було
переказано  на  рахунки  виконавців/виробників житлово-комунальних
послуг  для  оплати  їх вартості в розмірі соціальних нормативів і
яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання
послуг,  зараховується  виконавцем/виробником  як оплата послуг, у
тому   числі  обов'язкової  частки  платежу  домогосподарства,  на
наступні розрахункові періоди.

     16. Розрахунки   щодо   визначення   розміру   субсидії   для
відшкодування  витрат   на   оплату   житлово-комунальних   послуг
здійснюються в такій послідовності:

     1) визначається    середньомісячний    сукупний    доход   та
обов'язкова частка плати за  житлово-комунальні  послуги  у  цьому
доході;

     2) визначається    загальний   місячний   розмір   плати   за
житлово-комунальні  послуги  у  межах  соціальної  норми  житла та
соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами
у конкретному населеному пункті;

     3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за  житлово-комунальні  послуги  у межах соціальної норми житла та
соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами
і обсягом визначеного платежу.

     17. Розрахунки   щодо   визначення   розміру   субсидій   для
відшкодування  витрат  на  придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого   пічного   побутового   палива   здійснюються   у   такій
послідовності:

     1)    визначається    річний    сукупний    доход   громадян,
зареєстрованих  у  житловому  приміщенні  (будинку), і обов'язкова
частка  плати  за  скраплений  газ, тверде та рідке пічне побутове
паливо у цьому доході;

2)  визначається  розмір  плати  за скраплений газ, тверде та
рідке   пічне   побутове   паливо   на  календарний  рік  у  межах
встановлених норм споживання;

     3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за  скраплений  газ,  тверде  та  рідке  пічне  побутове паливо на
календарний  рік  у  межах  норм  споживання і обсягом визначеного
платежу.

     18. Розрахунки   щодо   визначення   розміру   субсидій   для
відшкодування  витрат  на  придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого  пічного  побутового  палива  і житлово-комунальні послуги
здійснюються у такій послідовності:

     1) визначається річний сукупний доход  і  обов'язкова  частка
плати  за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та
житлово-комунальні послуги у цьому доході;

     2)  визначається  розмір  плати  за скраплений газ, тверде та
рідке  пічне  побутове  паливо  та  житлово-комунальні  послуги на
календарний  рік  відповідно до соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами;

     3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за  скраплений  газ,  тверде  та  рідке  пічне  побутове  паливо і
комунальні  послуги  на  календарний  рік відповідно до соціальних
нормативів  користування  житлово-комунальними послугами і обсягом
визначеного платежу;

     4) визначається  розмір щомісячної субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

     19.   Розмір  субсидії  не  може  бути  більшим  від  розміру
житлово-комунальних платежів.


     20. Надання раніше призначеної субсидії припиняється:

     за      поданням     житлово-експлуатаційних     організацій,
житлово-будівельних     (житлових)     кооперативів,     об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають
житлово-комунальні   послуги,   якщо  змінився  власник  особового
рахунка  або  громадянин,  якому  призначено  субсидію, не сплачує
відповідну   частку   житлово-комунальних   послуг,   за  винятком
випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії
тощо,  яка підтверджується відповідними документами, - з місяця, в
якому   надійшло   таке  подання.  Подання  надається  зазначеними
організаціями структурним підрозділам з питань соціального захисту
населення  до  10  числа  місяця,  що  настає  за місяцем, в якому
виникли  такі  обставини;

     якщо громадянин  приховав або свідомо подав недостовірні дані
про доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права на
субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру
перерахована  сума  субсидії,  -  з  місяця,  в   якому   виявлено
порушення;

     у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин,
що  унеможливлюють  надання  субсидії  (зокрема  смерть   одинокої
особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;


     за заявою   уповноваженого   власника  (співвласника)  житла,
наймача житла у державному та громадському житловому фонді,  члена
житлово-будівельного    кооперативу,    власника    (співвласника)
житлового приміщення,  на якого відкрито  особовий  рахунок,  -  з
місяця,  що настає за місяцем її подання,  якщо інше не обумовлено
заявою.

     У  разі  коли  через несплату громадянином відповідної частки
житлово-комунальних  послуг  надання  субсидії  для  відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено,  громадянин
набуває право на її призначення на наступний період після  подання
документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла
за  період отримання субсидії.

     Сума  субсидії,  перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок
свідомого   подання   громадянином   документів  з  недостовірними
відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у
пункті  14  цього Положення, повертається ним у подвійному розмірі
за  вимогою  органу, що призначив субсидію.

     У разі   коли  громадянин  добровільно  не  повернув  надміру
перераховану (виплачену) суму субсидії,  питання про її  стягнення
органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

     До посадових   осіб,   винних   у   надмірному  перерахуванні
(виплаті)     субсидії,     вживаються     заходи,     передбачені
законодавством.


     21. Місцеві   фінансові   органи   перераховують   кошти  для
відшкодування  витрат  населення  на  оплату   житлово-комунальних
послуг,  придбання  скрапленого  газу, твердого та рідкого пічного
побутового   палива   у  порядку,  встановленому  Радою  міністрів
Автономної     Республіки    Крим,    обласними,    Київською    і
Севастопольською міськими державними адміністраціями.

     22.  На  кожного  одержувача субсидії структурні підрозділи з
питань  соціального  захисту  населення  і організації, що надають
населенню  житлово-комунальні  послуги,  заводять  справу,  в якій
зберігаються  матеріали,  необхідні  для  призначення субсидії, та
розрахунки її розміру.

------------------------------------------------------------------

Примечание:

Вот как выглядел пункт 5  по состоянию на 20.03.2013:

5. Субсидія не призначається, якщо: 

     1)    у   житлових   приміщеннях   (будинках)   зареєстровані працездатні  громадяни  працездатного віку,  які не працювали і не навчалися   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних,    вищих навчальних  закладах  I-IV  рівня  акредитації  за  денною  формою 
навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі,  що  шукають  роботу,  протягом трьох місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  субсидії  (крім  громадян,  які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми,  що потребують  догляду  протягом  часу, визначеного у    медичному    висновку   лікарсько-консультативної комісії,  але не більш як до досягнення  ними  шестирічного  віку; громадян,  які  мають  трьох  і  більше  дітей віком до 16 років і 
доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або  дітьми-інвалідами  віком до 18 років,  або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного  розладу,  або  особами,  які  досягли 80-річного  віку;  а  також  фізичних осіб,  які надають соціальні послуги); 

     2) уповноважений власник (співвласник) житла,  наймач житла у державному     та     громадському     житловому    фонді,    член житлово-будівельного кооперативу,  власник (співвласник) житлового приміщення,  на  якого  відкрито  особовий  рахунок,  або будь-яка 
особа,  що  зареєстрована  разом  з  ним  у  житловому  приміщенні (будинку),   здає  за  договором  у  найм  або  в  оренду  житлове приміщення (будинок); 

     3) уповноважений власник (співвласник) житла,  наймач житла у державному     та     громадському     житловому    фонді,    член житлово-будівельного кооперативу,  власник (співвласник) житлового приміщення,  на  якого  відкрито особовий рахунок,  та особи,  які 
зареєстровані  разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у  своєму  володінні  (користуванні)  чи  володінні (користуванні) дружини (чоловіка,  неповнолітніх дітей) у сукупності  більше  ніж одне  житлове  приміщення  (будинок),  загальна  площа яких у сумі 
перевищує встановлені у пункті 4 цього Положення  норми  володіння чи користування загальною площею житла. 

     У випадках  придбання житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на оплату користування  житлом  або  його утримання  та комунальних послуг (водо-,  тепло-,  газопостачання, водовідведення,  електроенергія,  вивезення побутового  сміття  та рідких нечистот),  а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається не  раніше  ніж через рік з місяця придбання; 

     4)  уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному     та     громадському     житловому    фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник)  житлового приміщення,   якому   відкрито   особовий   рахунок,   та   особи, 
зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку),  мають у   своєму   володінні   чи   володінні   їх   дружин  (чоловіків, неповнолітніх  дітей)  два   або   більше   транспортних   засобів (механізмів),  що  підлягають  державній  реєстрації  та  обліку в Державтоінспекції.  При цьому не враховуються транспортні  засоби, одержані  чи  придбані  на  пільгових умовах через органи праці та соціального  захисту  населення,  а   також   транспортні   засоби вітчизняного виробництва,  які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску,  та інші транспортні засоби,  що перебувають  в  експлуатації  протягом  більш  як  15 років з дати 
випуску. 

     Наявність (відсутність) у власності або володінні  зазначених осіб іншого житлового приміщення (будинку) та транспортних засобів (механізмів) декларується під час подання  заяви  про  призначення субсидії;


     5)   будь-хто   із   зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку)  осіб,  яким  нараховується  плата за житлово-комунальні послуги,  протягом  12  місяців  перед  зверненням за призначенням субсидії  здійснив  купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля,    транспортного   засобу   (механізму),   будівельних матеріалів,  інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатив послуги  з  навчання,  будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля,  транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому 
числі  мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах   норм   споживання   та   медичних  послуг,  пов'язаних  із забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на  час звернення перевищує  10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.  При цьому враховується прожитковий мінімум, установлений та затверджений   відповідно   до  Закону  України  "Про  прожитковий мінімум" осіб, які належать до основних соціальних і 
демографічних  груп  населення; 

     6)  під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано,  що будь-хто  із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб,  яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги,  має  додаткові 
джерела  для  існування,  не  зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або  його частину;  працює  без оформлення трудових відносин у встановленому порядку;  отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід     від    народних    промислів,    використання    наявної сільськогосподарської  техніки,  вантажної  машини,  мікроавтобуса тощо). 

     5-1.   Виходячи   з  конкретних  обставин,  що  склалися,  на підставі  рішень  районних,  районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських  і  районних рад або утворених ними комісій органи праці та соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наявності умов,   зазначених   у  пункті  5  цього  Положення.  Рішення  про призначення  (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на  підставі  акта  обстеження  матеріально-побутових  умов сім'ї. 
Форма    акта    обстеження   матеріально-побутових   умов   сім'ї  затверджується Мінсоцполітики.


Примечание 2.

Может ли частный предприниматель получать субсидию?

Может, смотрите пункт 12 положення. Он указывается в декларации.

   Субсидія    для   відшкодування   витрат   на   оплату
житлово-комунальних     послуг     призначається     на     основі
середньомісячного  сукупного  доходу  осіб,  зазначених у пункті 7
цього  Положення,  а  для  придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого  пічного побутового палива - на основі річного доходу осіб
за попередній календарний рік.

--------------------
Вопрос:
Может ли семья из 3-х человек, имеющая в составе частного предпринимателя, который работает на едином налоге по упрощенной системе, претендовать на субсидии по коммунальным услугам, если они превышают 15% суммарного дохода семьи?
20.03.2015 г.

Постановлением КМУ от 28.02.2015 г. № 106 "Об усовершенствовании порядка предоставления жилищных субсидий", которое начнет действовать с 1 мая 2015 года, утверждены формы заявления о предоставлении субсидии и декларации о доходах и расходах заявителя. При этом лицам, которые получали жилищную субсидию в течение отопительного периода 2014/15 года, субсидия на следующий период назначается на основании ранее представленных документов.
Чтобы получить субсидию, нужно представить декларацию о доходах и расходах. Декларация представляется лицом, на который открыт лицевой счет по уплате коммунальных услуг.
В декларацию включаются все лица, которые зарегистрированы или фактически проживают в квартире или доме, с указанием сумм, видов и источников их дохода.
Подтверждения сумм доходов на момент подачи декларации не требуется. Однако, при проверке достоверности указанных сведений, будут использоваться данные справок о доходах и сведений ГФС о полученных доходах.
Предприниматели на упрощенной системе представляют в ГФС отчет о полученных доходах без учета расходов, поэтому налоговая именно эти данные и сможет предоставить.
К сожалению, в этом случае речь идет о валовом, а не о чистом доходе предпринимателя, поскольку по законодательству единщики учет расходов не ведут.
Поэтому полагаем, что субсидия семье, в которой есть предприниматель с большими оборотами, вряд ли будет предоставлена. Разве что этот член семьи выпишется из квартиры и в декларацию включен не будет.
Кроме того, субсидия вообще не полагается, если хотя бы одно из лиц, включенных в декларацию, в течение 12 месяцев до ее представления совершило покупку недвижимости, автомобиля, стройматериалов или оплатило услуги на сумму более 50 000 грн.

------------------


Комментариев нет:

Отправить комментарий