Должна ли в украинском паспорте быть графа НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ?

Многие граждане идентифицируют себя с своей страной и заслужено гордятся этим.
Это предки, многие поколения предшественников живших на этой земле.
И возникает вопрос: а правильно что убрали графу национальность из паспортов?

Вот некоторые мысли по этому вопросу:

УКРАЇНА – НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА. Про це говорять і міжнародні угоди і внутрішнє законодвство.

ДЕКЛАРАЦІЯ: про державний суверенітет України
Верховна Рада Української РСР,
виражаючи волю народу України,
прагнучи створити демократичне суспільство,
виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини,
шануючи національні права всіх народів,
дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України,
визнаючи необхідність побудови правової держави,
маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,

ПРОГОЛОШУЄ

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.

Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу.

Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору.

V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО

пункт 3

Українська РСР самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок утворення НАЦІОНАЛЬНО-адміністративних одиниць.


ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР  від 24 серпня 1991 року N 1427-XII
Про проголошення незалежності УкраїниАКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні,

- виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

проголошує

незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.КОНСТИТУЦІЯ  УКРАЇНИ

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,

виражаючи суверенну волю народу,

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого УКРАЇНСЬКОЮ НАЦІЄЮ , усім Українським народом права на самовизначення,

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну... державу,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

приймає цю Конституцію - Основний Закон України.

Конституція України

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ , її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 14. Земля є основним НАЦІОНАЛЬНИМ багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

    
ПОМОГАЕТ www.dom-boga.org
   

Римма Белоцерковская:
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКОЇ нації національної держави Україна !
Шукаємо в паспорті громадянина графу - НАЦІОНАЛЬНІСТЬ, якщо не знайшли мерщій з заявою у міграційну службу!


________________________відділ управління 

Державної міграційної служби України в 
в _______________________________ області 
що розташоване за адресою: __________
м. __________________ ,____________ області, 
__________________________________________

Заявника (ці) : громадянина (ки) України , _________________
______________________________________________
що мешкає за адресою: ______________________
м. ______________________ , ____________ області,
вул._________________ , буд. _________ кв._____
тел._____________ Я , ________________________________________________________ ,маю ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ , Серії ____________ №__________________ , виданий “____”______________ ____________ року _________________________ МВ УМВС України в ___________________________________ області .
Я, як представник української нації, маю особисте природне право на індивідуальність, яке надано мені від народження та гарантоване першим та другим реченням Преамбули , ст.11 Конституції України та ст.300 Цивільного кодексу України , якими встановлено :
1.” Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення” ( перше та друге речення Преамбули Конституції України ); 
2. “Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України” ( ст.11 Конституції України ). 
3.”Фізична особа має право на індивідуальність. Фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, ... мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства( ст. 300 Цивільного кодексу України ). 
Статтею 1. ЗУ “Про громадянство України “ визначано поняття «громадянство України» , як правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках . Документом, що підтверджує громадянство України за ст.5 ЗУ “Про громадянство України” визначено - паспорт громадянина України . 
У моєму паспорті ГРОМАДЯНИНА (КИ) УКРАЇНИ ____________________________________
_______________________________________________________________,відсутня індивідуальна інформація про приналежність _________________________________________________ ( прізвище , ім,я , по-батькові заявника ) до представників УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ, національної держави Унітарна республіка Україна ( далі держава УКРАЇНА ).
Те ,що я є представником УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ , національної держави УКРАЇНА , свідчить і моє Свідоцтво про народження “_____”____________ _____________року , ________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім,я,по-батькові заявника (ці) ) , Серія________ №__________________ від “_____”_________________ ___________ року, виданого за місцем реєстрації с.________________________ , ___________________ району ,________________________ області, в якому вказано індивідуальну приналежність моїх батьків до УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ,________________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові батька заявника) - записом про національність -українець та ______________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові матері заявника ) - записом про національність — українка . 
Відповідний запис до книги реєстрації актів про народження внесено за №___________ від “____” ______________ ________ року.
За Свідоцтвом про шлюб ____________________________ РАКС ____________________________________ області від “ _____” ___________________ року Серія ___________ № _____________________ , ___________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці до шлюбу ) , змінила своє прізвище на ________________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці після шлюбу ) та після цього отримала паспорт Серії___________ №___________________ , виданий “____”______________ року __________________________ МВ УМВС України в ____________________ області , ГРОМАДЯНКИ УКРАЇНИ . 
На підставі п.2 ч.4 та п.8 ч.6 Постанови Верховної ради України “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” від 26 червня 1992 року N 2503-XII,якими встановлено ,що до паспорта можна вносити додаткову інформацію на вклеюваних аркушах та до паспорта можна вносити записи передбачені законодавчими актами України .
Відповідно до вищезазначеного та керуючись .2 ч.4 та п.8 ч.6 Постанови Верховної ради України “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” від 26 червня 1992 року N 2503-XII, ст.300 ЦК України та першим та другим реченням Преамбули Конституції України
ПРОШУ:
1. внести на підставі свідоцтва про народження Серія _________ №_______________ від “_______”___________ ________ року до паспорта Серії ______ №_______________, виданого “______”___________ ________ року __________________________ МВ УМВС України в ________________________ області , ГРОМАДЯНИНА (НКИ) УКРАЇНИ , _______________________________________________________________________________________ , наступні додаткові відомості: “ НАЦІОНАЛЬНІСТЬ - УКРАЇНЕЦЬ (КА) ”.

2. Призначити та повідомити мене про час та дату внесення додаткових відомостей про національність до паспорта ГРОМАДЯНИНА (НКИ) УКРАЇНИ _________________

____________________________________________(прізвище, ім,я,по-батькові заявника (ці) ) .
Додатки:

1.Копія Свідоцтва про народження “_____”___________ __________________ року , ___________________________________________________________________________________, (прізвище, ім,я,по-батькові заявника (ці) ) Серія __________ №_______________________ від “____”_______________ ____________ року, виданого за місцем реєстрації с. ________________________ , ______________________________ району ,______________________ області, в якому вказано індивідуальну приналежність моїх батьків:
батька -__________ ( національність ) ________________________________________________________ та матері- ___________ ( національність ) _______________________________________________ — 1 аркуш;


2 Копія Свідоцтва про шлюб ______________________________ РАКС _______________________________________ області від “_____”___________ _________ року Серія ___________ № _______________ , яким змінено прізвище ____________________________________________________________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці до шлюбу )на _________________________________

________________________________ ( прізвище ,ім,я , по-батькові заявниці після шлюбу ) — 1 аркуш.

“___”___________ 2012р. _____________________ ( прізвище, імя, по-батькові)


Ст.300 Цивільного кодексу України, ст.11 Конституції та частини.I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЯ
про державний суверенітет України
Українська РСР як суверенна НАЦІОНАЛЬНА держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.

В Європейській Хартії місцевого самоврядування читаємо :"національна економіка ", "національного ринку капіталу", "національне законодавство" не думаю ,щоб вони її не виконували) А в національному законодавстві ; і національна держава , і україїнська нація ,і національний банк , національна скарбниця, і національне багатство ) Нічого не зробиш -правда національного і європейського законодавства.


Мнение из РФ:
Графа «национальность» в паспортах была отменена только из-за антисемитизма

Глава Центра изучения элит Института социологии РАН Ольга Крыштановская  объяснила главную причину отмены в российских паспортах графы "Национальность" и ответила на вопрос о том, что будет, если графу вернуть.

"Главной причиной был антисемитизм. Это касалось в меньшей степени других национальностей, в большей степени евреев. Потому что еще в конце жизни Сталина и сразу после его смерти проводилась антисемитская политика, многих людей не принимали на работу из-за того, что они были евреями, нельзя было поступить в ВУЗЫ с этой пятой графой пресловутой, и конечно, большое количество людей стеснялось просто из-за того, что такая дискриминационная политика был для некоторых.

Я знаю, что и у немцев были похожие проблемы, например, вскоре после войны писать в паспорте "немец" было опасно. Люди искали каких-то родственников, чтобы изменить фамилии, изменить национальность, в общем, создавались проблемы. И на этом фоне, конечно, когда начались реформы и начала меняться Конституция, меняли ее тоже люди не совсем, не всегда русской национальности, в том числе и те, кто в итоге отменил менял эту пятую графу.

Графу захотели отменить из-за того, что многие стеснялись, и детей могли дразнить, и при поступлении в ВУЗЫ, и при приеме на работу проблемы возникали, и так далее. Скрывали.

Анекдоты ходили на эту тему. Мне очень нравится анекдот про то, как Петров пришел фамилию менять:
-​ На какую вы хотите поменять фамилию?
-​ Иванов.
-​ Зачем? У вас же такая прекрасная русская фамилия.
-​ Да, но если меня спросят, какая у меня была раньше фамилия, мне придется сказать Рабинович. А теперь, если меня спросят "Иванов, какая у вас раньше была фамилия?" я скажу — Петров.

Итак, главной причиной был антисемитизм, и, отменив графу, эту проблему, на мой взгляд, решили полностью. Та часть людей, которая хотела уехать в Израиль, и не только в Израиль, они спокойно потом уехали. Так часть людей, которые хотели скрыть или изменить фамилию, или не афишировать то, что они евреи, они тоже это сделали, растворились в обществе, и никто их не преследует. Начиная с 1995 года все социологические исследования показывают, что внутренний враг в виде абстрактного еврея исчез.

Правда, возникла другая проблема, появился новый внутренний враг — это лицо кавказской национальности пресловутой. И весь негатив постепенно стал переходить с одной национальной группы на другую.

Сейчас ситуация вообще изменилась. Раньше не было этого тренда, когда чем больше развивался процесс глобализации, тем больше, неожиданно для многих, усиливается ценность этнической идентичности.

Это стало происходить везде, в Европе, на других континентах, в Америке и в России тоже, везде. То есть, люди не хотят перемешиваться и быть одинаковыми, люди не хотят никакого плавильного котла. Они подчеркивают, что, мол, вот смотрите: предположим, к евреям плохо относились в Советском Союзе, и они хотели это скрыть, а вот сейчас к кавказцам плохо относятся, а они не собираются это скрывать.

Они наоборот это подчеркивают, они пляшут лезгинку на Красной площади, они создают диаспоры, общественные организации, которые защищают их интересы. То есть ситуация в корне изменилась, никто этого не стесняется, никто не собирается в тряпочку молчать и прятать.

В советское время не было такого, чтобы мусульмане претендовали на то, чтобы девочек отправлять в школу в хиджабе. Эти люди не приехали к нам из Арабских Эмиратов, они жили испокон века у нас, почему вдруг они решили надеть хиджабы на голову своих девочек? Это идет процесс усиления национально-этнической идентичности. И это создает новые проблемы, совершенно другие.

Если вернуть эту графу, проблема не решится. Это просто одна из миллионов частей больших проблем, заключающейся в том, что люди хотят усилить свою национальную идентичность.
Если этот процесс не тормозить никак, то сначала диаспоры сильнее становятся, потому они говорят: "А почему, собственно, в нашей этнической республике какие-то русские?" — и начинают изгнания русских, начинаются чистки по этническому принципу и, в конце концов, отделение.

Поэтому для нашей страны, которая формировалась как империя, невдопустимо этот пусть не контролировать. Здесь, конечно, настолько тонкий, болезненный, самый сложный для России политический вопрос, поэтому в любой аудитории, когда начинается обсуждение этого вопроса, сразу шум-гам, истерики у людей, он трогает всех абсолютно.

Как здесь быть? Я лично против того, чтобы возвращать графу. То есть сейчас в наше время писать в паспорте свою национальность — значит, подчеркивать, что мы хотим, чтобы каждая нация зафиксировалась и начала обособляться. А мы этого, мне кажется, не хотим.

Мы хотим с уважением относиться ко всем нациям, но все-таки жить большой семьей, не плавильным котлом, где не имеет значение, как в Америке, где все американцами должны стать. У нас политика не может быть такой, вот при Ельцине пытались что-то сделать такое, и это все в тупик заводит нас. Но большая семья, как это было в Советском Союзе, концепция совсем другая. Большая семья народов — то есть у нас есть много разных народов, мы не закрываем на это глаза, мы их видим, мы дружим. Восстановление такой системы требует не одного года кропотливой, постоянной, ежедневной работы, начиная с детского сада, с семьи, с детей, с объяснения, с воспитания".

Комментариев нет:

Отправить комментарий