Пособие по безработице. Допомога з безробіття.


Допомога з безробіття надається тим, хто застрахований у Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування України, та незастрахованим, визнаним безробітними, особам.
Безробітні – це працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні взятися до підходящої праці.
Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють і зареєстровані як такі, що шукають роботу.
Допомога призначається тим, хто став на облік у центрі зайнятості за місцем проживання, і виплачується в установленому порядку через банки.
Розмір допомоги
Застрахованим особам, які втратили роботу з не залежних від них обставин і визнані безробітними й протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу або виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, здійснювали підприємницьку або іншу діяльність протягом не менш ніж 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески і (або) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, допомога з безробіття визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) або середнього грошового забезпечення залежно від страхового стажу:
• до 2 років страхового стажу – 50%;
• від 2 до 6 років страхового стажу – 55%;
• від 6 до 10 років страхового стажу – 60%;
• понад 10 років страхового стажу – 70%.
Варто пам’ятати! Залежно від тривалості безробіття допомога з безробіття зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:
-    перші 90 календарних днів – 100%;
-    протягом наступних 90 календарних днів – 80%;
-    надалі – 70%.
За такими ж правилами визначається розмір допомоги з безробіття застрахованим особам, які звільнились з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин (або за угодою сторін і визнані безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), працювали протягом не менш ніж 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески та (або) єдиний внесок).
Увага! Поважними причинами при звільненні за власним бажанням є: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; вихід на пенсію тощо.
Постановка на облік
За умови, що особа зареєструвалась у службі зайнятості як безробітна протягом7 календарних днів після звільнення, їй гарантується:
• право на одержання допомоги з безробіття розміром 100% від середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів;
• 75% – протягом 90 календарних днів;
• 50% – протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.
Зверніть увагу! Виплата допомоги з безробіття особам, звільненим з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин, у перші 90 календарних днів не здійснюється. Виплата допомоги таким особам починається з 91 календарного дня у розмірі 80% до визначеного розміру.
Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін, виплата допомоги з безробіття починається зо дня її призначення у розмірі 100% до визначеного розміру.
Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років зо дня призначення допомоги з безробіття.
Для осіб передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» – за наявності відповідних умов) тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 720 календарних днів.
Для зазначених осіб передпенсійний вік визначається на день їх реєстрації як безробітних у державній службі зайнятості.
У розмірі, встановленому законодавством, тривалістю не більше 180 календарних днів протягом двох років зо дня її призначення допомога з безробіття надається:
- особам, які шукають роботу вперше, у тому числі випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах або звільнились зі строкової служби й не мали страхового стажу;
- іншим незастрахованим особам, визнаним безробітними.
Допомога з безробіття інвалідам з числа вищезазначених осіб не призначається.
Виплата допомоги з безробіття відкладається на час, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні або після закінчення строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.
Особам, яким вихідна допомога або інші компенсаційні виплати було виплаченоодноразово, виплата допомоги з безробіття відкладається не більш ніж на один місяць, а у разі здійснення таких виплат щомісячно – до закінчення періоду їх виплати.
УВАГА! Тривалість виплати допомоги з безробіття скорочується до 90 календарних днів, але не більше періоду виплати допомоги з безробіття, що залишився, у разі:
а) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін;
б) звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з:
- набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення з відбуванням покарання з випробуванням) до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи;
- систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо щодо працівника раніше було вжито заходів дисциплінарного чи громадського стягнення;
- прогулом (в тому числі відсутністю на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
- появою на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
- вчиненням за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
- з інших підстав, передбачених законодавством.
УВАГА! Тривалість виплати допомоги з безробіття скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:
1)    приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі поза межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги з безробіття – на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи;
2)    порушення умов і терміну реєстрації, перереєстрації як безробітного – на строк не менше ніж 30 календарних днів;
3)    недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, які надані безробітному в письмовій формі, у тому числі неповідомлення про перетин державного кордону у період, визначений працівником центру зайнятості для самостійного пошуку роботи, – на строк не менше ніж 15 календарних днів;
4)    припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості – на строк не менше 60 календарних днів.
Призначення допомоги
Допомога з безробіття призначається та виплачується з 8 дня після реєстрації особи в державній службі зайнятості.
Допомога з безробіття призначається на підставі: особистої заяви безробітного; довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (декількома місцями) роботи чи служби; трудової книжки; військового квитка; копії цивільно-правового договору, за пред’явленням, у разі наявності, свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування і паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
Рішення про призначення допомоги з безробіття, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного.
З цим наказом безробітний повинен бути ознайомлений під особистий підпис у картці обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості.
Виплата допомоги
Допомога з безробіття виплачується двічі на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць через банківські установи в установленому порядку.
Зверніть увагу! Допомога з безробіття нараховується до дня останнього відвідування центру зайнятості включно.